REGULAMIN WIOSENNEGO ZLOTU 

„Poza Szlakiem – TRZECIO TAILA”
 W DNIACH 24 – 26 KWIETNIA 2020 r.


Za teren Zlotu „Poza Szlakiem”, zwanego w dalszej części regulaminu „zlotem”, uznawany jest teren „Wopienka” w Lędzinach przy ul. Wygody.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnicy zlotu wjeżdżając/wchodząc na teren zlotu akceptują jego regulamin.
 2. Wstęp na teren zlotu uzależniony jest od zarejestrowania się jako uczestnik zlotu i od opłacenia opłaty określonej przez Organizatora.
 3. W zlocie może uczestniczyć każda osoba. Każdy uczestnik otrzymuje opaskę identyfikacyjną.
 4. Uczestnicy zlotu są zobowiązani do uiszczenia opłaty biletu na rzecz organizatora w wysokości 60,-PLN osoba dorosła i 25 PLN osoba niepełnoletnia. Opłata za jeden dzień 35 PLN. 
 5. W sytuacji odwołania zlotu z przyczyn niezależnych od organizatorów, koszt biletów nie będzie zwracany.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub terminu wydarzenia w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zlotu w planowanym miejscu lub terminie nie będzie możliwe. 
 7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie zlotu wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w zlocie. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów. 
 8. Dzieci do lat 10 nie obowiązuje zakup biletu lecz opiekun musi zarejestrować je jak uczestnika nieletniego. 
 9. Każdy uczestnik otrzymuje opaskę umożliwiającą pobyt w miejscach dostępnych tylko dla uczestników zlotu. Opaski zlotowej nie należy zdejmować oraz należy okazywać na żądanie osób upoważnionych tj. organizatorów, ochrony, organów nadrzędnych. Osoby bez opasek mogą zostać usunięte z terenu zlotu.
 10. Opaska identyfikacyjna jest wydawana tylko jeden raz. W związku z tym w przypadku jej zagubienia, bądź zniszczenia nie będzie wydawany duplikat.
 11. Każdy uczestnik zlotu posiadający pojazd mechaniczny w czasie pobytu na zlocie ma obowiązek umieszczenia go w wyznaczonym przez organizatora miejscu.
 12. Właściciel pojazdu oświadcza że pojazd jest sprawny technicznie i posiada aktualne ubezpieczenie
 13. Kierowcy biorący udział przejeździe terenowym są świadomi, że pojazdy mogą ulec uszkodzeniu.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.
 15. Po godz. 22.00 obowiązuje całkowity zakaz jazdy pojazdami mechanicznymi na terenie zlotu.
 16. Uczestników zlotu obowiązuje rozmieszczanie namiotów, hamaków, camperów, przyczep i innych „środków do spania” wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów.
 17. Zakazuje się głoszenia treści totalitarnych pod groźba wykluczenia z uczestnictwa w Zlocie
 18. Przemieszczanie pojazdów po terenie obozowiska należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. 
 19. Zabrania się wnoszenia na teren zlotu środków odurzających, materiałów i przedmiotów niebezpiecznych oraz broni palnej.
 20. Zabrania się uczestnikom rozpalania ognisk w innych miejscach niż wyznaczone przez organizatora.
 21. Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. 
 22. W razie naruszenia zasad regulaminu, organizator ma prawo usunąć uczestnika z terenu zlotu.
 23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
 24. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do zachowania porządku i czystości na terenie zlotu. 
 25. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy zlotu byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z terenu zlotu.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu zlotu, a nawet odwołania Zlotu w przypadku zaistnienia przeszkód niezależnych od organizatora.
 27. Obowiązuje dobrowolny udział wyznaczonych „ochotników” przez Organizatorów do udziału w konkursach bez prawa do dyskusji.
 28. Dopuszcza się głośne śpiewy i muzykę , cisza nocna obowiązuje między 5.45 a 6.00 – godziny te mogą ulec skróceniu
 29. Zlot nie ma charakteru imprezy masowej.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników zlotu.
 31. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec osób przybyłych na zlot, które nie zostały dopuszczone do udziału w imprezie.
 32. Postanowienia punktów 25 i 26 stosuje się odpowiednio w razie konieczności ograniczenia liczby uczestników zlotu ze względów logistycznych, a także konieczności zapewnieni pozostałym uczestnikom zlotu bezpieczeństwa.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:  
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SATUS Jacek Kukuła;
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w SATUS Jacek Kukuła jest Pan Jacek Kukuła; 
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań przyjętych przez organizatora w ramach organizowanego zlotu; 
  4. Ochrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń [dbanie o interes gospodarczy i wizerunek administratora do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego]
  5. Publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów.
  6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.; 
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
  8. posiada Pani/Pan: 
  9. − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
  10. - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
  11. - nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

 INNE

Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.


Organizator – SATUS Sp. z o.o.